תקנון

 

מדיניות רכישת כרטיסים לכלל אירועי התרבות מרכז קהילתי חוף אשקלון:

 1. תשלום באתר הינו בכרטיסי אשראי בלבד. על הרוכש לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים.
 2. תשלום במזומן או המחאה במשרד גבייה במרכז הקהילתי.
 3. אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים למופע/אירוע אחר.
 4. יש להציג את אישור הרכישה ביום האירוע/המופע שקיבלת למייל ביום הרכישה או לחילופין תעודה רשמית מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה.

מדיניות הביטולים-

 1. ביטול עסקה יתבצע טלפונית מול מוקד הגבייה של המתנ"ס 08-6776417 או במילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס.
 2. מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים, הינה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).
 3. ביטול עסקה ניתן לבצע לא יאוחר מ-7 ימים, שאינם ימי מנוחה (ימי עסקים), לפני מועד האירוע/המופע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי, בהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המתנ"ס לגבי הניכוי האמור ועצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בדמי הביטול.   
 4. לאחר מועד זה לא ניתן להודיע על ביטול ולא יינתנו כרטיסים חלופיים. ביטול שיתבצע פחות מ-7 ימי עסקים לפני האירוע/המופע יחויב בעלות המלאה של מחיר העסקה.
 5. בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע/מופע מסוים בכרטיס לאותו אירוע/מופע, במועד אחר – כמוה כבקשת ביטול עסקה.
 6. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת. לדוגמא: אם נרכשו 3 כרטיסים לא ניתן לבטל 1 מהם.
 7. במקרה של אי הגעה למופע /לאירוע לא יינתן זיכוי כספי.
 8. אם וככל שיבוטל אירוע/מופע על ידי המתנ"ס, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע/מופע, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע/מופע.
 9. אם וככל שאירוע/מופע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבל החזר כספי מלא אם ביטל את הרכישה תוך 7 ימי עסקים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע/האירוע, לפי המוקדם.
 10. בביטול עסקה וזיכוי, הלקוח מחויב בהחזרת הכרטיס/ים למשרדי המתנ"ס עד יומיים לפני האירוע/המופע.
מערכת למכירת כרטיסים